พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี

ฐานความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย (Development of Knowledgebase in Early Childhood Education) นี้ รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยจัดเป็น 4 เมนู ได้แก่ เมนู
มุมความรู้ปฐมวัย เมนูงานวิจัยระดับปฐมวัย เมนูหน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย และ เมนูweb link เหมาะสำหรับครูในระดับปฐมวัย นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ฐานความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ
วิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


พัฒนาการเด็กปฐมวัย


พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี
พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี

พัฒนาการเด็กปฐมวัย, มุมความรู้ปฐมวัย


  ประกอบด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการ เช่นประโยชน์ของการออกกำลังกาย การสอนให้เด็กรู้จักเทคโนโลยี การสอนให้เด็กเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เทคนิค
การสร้างวินัยให้เด็กปฐมวัย โดย เว็บ ไซท์ โคโดโม คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://www.kodomoclub.com/three_plus/ Read More »

พัฒนาการเด็กอายุ 0-3 ปี พัฒนาการเด็กอายุ 0-3 ปี

พัฒนาการเด็กปฐมวัย,มุมความรู้ปฐมวัย

พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป

พัฒนาการเด็กปฐมวัย,มุมความรู้ปฐมวัย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1- 3 ปี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1- 3 ปี

พัฒนาการเด็กปฐมวัย, มุมความรู้ปฐมวัย

ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 5-6 ปี ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 5-6 ปี

พัฒนาการเด็กปฐมวัย, มุมความรู้ปฐมวัย


งานวิจัยระดับปฐมวัย


การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่รู้คำศัพท์น้อยในการอ่านหนังสือ ผลที่ได้จากการอ่านจากข้อความปกติและการอ่านเป็นประโยค
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่รู้คำศัพท์น้อยในการอ่านหนังสือ ผลที่ได้จากการอ่านจากข้อความปกติและการอ่านเป็นประโยค

งานวิจัยระดับปฐมวัย


  ประกอบด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการ เช่นประโยชน์ของการออกกำลังกาย การสอนให้เด็กรู้จักเทคโนโลยี การสอนให้เด็กเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เทคนิค
การสร้างวินัยให้เด็กปฐมวัย โดย เว็บ ไซท์ โคโดโม คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://www.kodomoclub.com/three_plus/ Read More »

การมีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กปฐมวัยจากผู้ปกครอง ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กปฐมวัยจากผู้ปกครอง ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

งานวิจัยระดับปฐมวัย

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และความสัมพันธ์การปรับพฤติกรรมภายนอกและภายในของเด็ก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
และความสัมพันธ์การปรับพฤติกรรมภายนอกและภายในของเด็ก

งานวิจัยระดับปฐมวัย

การควบคุมอารมณ์และการควบคุมความสนใจของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลกับความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก การควบคุมอารมณ์และการควบคุม
ความสนใจของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
กับความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก

งานวิจัยระดับปฐมวัย

ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่บ้านและศูนย์ติดตามดูแลคุณภาพเด็กด้านการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่บ้านและ
ศูนย์ติดตามดูแลคุณภาพเด็กด้านการใช้ภาษา
การติดต่อสื่อสารและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

งานวิจัยระดับปฐมวัย


หน่วยงานในประเทศ


ฟ้ากว้าง กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้างวอลดอร์ฟ เชียงใหม่
ฟ้ากว้าง กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้างวอลดอร์ฟ เชียงใหม

หน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย, หน่วยงานในประเทศ


  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยไม่หวังผลกำไรในการพัฒนาเด็ก และให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจแนวการสอนวอลดอร์ฟ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมบทความจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนวอลดอร์ฟ
และจัดทำ Link ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทยที่ใช้แนวการสอนนี้ไว้
ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม พัฒนาเว็บไซต์โดย : ฟ้ากว้างวอลดอร์ฟพรีสคูล http://www.fahkwang.com/waldorf_education.php   Read More »

สมาคมไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค สมาคมไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค

หน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย, หน่วยงานในประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

หน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย, หน่วยงานในประเทศ

สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย

หน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย, หน่วยงานในประเทศ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัย, หน่วยงานในประเทศ


บทความแนะนำ


เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ อายุ 1-8 ปี ข้อมูลความรู้ลำดับขั้นพัฒนาการทั่วไปของเด็ก 1 – 18 ปี ข้อมูลความรู้พัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียน ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 3 ปี ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี