พัฒนาการเด็กปฐมวัย


พัฒนาการเด็กอายุ3 ปี

three little girls and female teacher in kindergarten

  ประกอบด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการ เช่นประโยชน์ของการออกกำลังกาย
การสอนให้เด็กรู้จักเทคโนโลยี การสอนให้เด็กเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เทคนิคการสร้างวินัยให้เด็กปฐมวัย โดย เว็บ ไซท์ โคโดโม คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://www.kodomoclub.com/three_plus/ Read More »


พัฒนาการเด็กอายุ 0-3 ปี

eco-baby

  ประกอบด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น พัฒนาการในแต่ละขั้น พฤติกรรม
ที่สำคัญที่ควรรู้ ตามระดับช่วงอายุเดือน อาหารที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย โดย เว็บ ไซท์ โคโดโม คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.kodomoclub.com/zero_plus/?page=1 Read More »


พัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป

917180-942974-196

    ประกอบไปด้วยเมนูย่อย พัฒนาการเด็กวัยอนุบาล การดูแลเด็กวัยอนุบาล เคล็ดลับพัฒนาเด็กวัยอนุบาล อาหารสำหรับเด็กวัยอนุบาล ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการแสดงของเด็กวัย 3 ปี ขึ้นไป แนวทางการรับมือแก้ไขพฤตกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โดย เว็บไซท์ เอ็นฟา สมาร์ท คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  http://www.enfababy.com/?motherhood-state=3-4-pii Read More »


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1- 3 ปี

rubber-kids-blocks

  ประกอบไปด้วยเมนูย่อย พัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ การดูแลเด็กวัยเตาะแตะ เคล็ดลับพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ อาหารสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ การฝึกให้เด็กรับประทานผักผลไม้ การเตรียมพร้อมก่อนจะส่งเด็กเข้าโรงเรียน โดย เว็บไซท์ เอนฟา สมาร์ท คลับ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.enfababy.com/?motherhood-state=2-3-pii Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 5-6 ปี

preschool-boy-3

  จาก Momypedia : เว็บไซท์ของ นิตยสารรักลูกบุ๊ค : นิตยสาร Modern Mom : อ้างอิงจากจาก : คู่มือพัฒนาการเด็ก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค : 100 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาดรู้ ฉลาดทำ สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค : 100 วิธีสร้างเด็กฉลาดเก่งทันโลก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค กล่าวถึง พัฒนาการทางร่างกายและการส่งเสริม พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และการส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม พัฒนาการทางสมองและการส่งเสริม :
คู่มือพัฒนาการเด็ก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://goo.gl/PXD436 Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี

Children Lying with Heads Together

  จาก Momypedia : เว็บไซท์ของ นิตยสารรักลูกบุ๊ค : นิตยสาร Modern Mom : อ้างอิงจากจาก : คู่มือพัฒนาการเด็ก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค : 100 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาดรู้ ฉลาดทำ สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค : 100 วิธีสร้างเด็กฉลาดเก่งทันโลก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค กล่าวถึง พัฒนาการทางร่างกายและการส่งเสริม พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และการส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม พัฒนาการทางสมองและการส่งเสริม  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://goo.gl/Z2xv6t Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี

three little girls and female teacher in kindergarten

  จาก Momypedia : เว็บไซท์ของ นิตยสารรักลูกบุ๊ค : นิตยสาร Modern Mom อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือพัฒนาการเด็ก สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊ค กล่าวถึง พัฒนาการทางร่างกายและการส่งเสริม พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และการส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม พัฒนาการทางสมองและการส่งเสริม  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  http://goo.gl/ZEkqbi Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี

4-preschool-children

   เว็บไซท์ของ นิตยสารรักลูกบุ๊ค : นิตยสาร Modern Mom : นิตยสาร Kids & School : คู่มือพัฒนาการเด็ก : คู่มือพัฒนาสมองลูกด้วยสองมือแม่ อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือเลี้ยงลูก โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา สำนักพิมพ์
รักลูกบุ๊ค กล่าวถึง พัฒนาการทางร่างกายและการส่งเสริม พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และการส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม พัฒนาการทางสมองและการส่งเสริม 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  http://goo.gl/CrJEDv Read More »


ข้อมูลความรู้ลำดับขั้นพัฒนาการทั่วไปของเด็ก 1 – 18 ปี

iStock_000005234085Medium-1

  ข้อมูลความรู้ลำดับขั้นพัฒนาการทั่วไปของเด็ก 1 – 18 ปี      จัดทำโดย เว็บไซท์ OneToughJob.org เป็นส่วนหนึ่ง
ในเว็บบริการความรู้ ของ The Children’s Trust is Massachusetts’ leading family support organization โดยสามารถเลือกศึกษาข้อมูลได้ในเมนูย่อยของแต่ละวัย โดยภายในจะประกอบไปด้วย พัฒนาการทั่วไป ลักษณะการเรียนรู้ ภาษา อารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงพัฒนาการที่แตกต่างกันแต่ละเพศ แต่ละวัย  อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ : http://www.onetoughjob.org/development Read More »


ข้อมูลความรู้พัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียน

kids-reading-book

  จากสารานุกรม ทางการแพทย์ จัดทำโดย เว็บไซท์ www.nlm.nih.gov : National Institutes of Health สหรัฐอเมริกา โดยจัดทำเป็นเมนูย่อยของแต่ละวัย ตั้งแต่ทารก จนถึงอายุ 5 ปี จะประกอบไปด้วย เมนูบันทึกการเจริญเติบโต
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเล่นของแต่ละวัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childdevelopment.html Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 3 ปี

k

  จัดทำโดย เว็บไซท์ www. ZEROTOTHREE.org : National Center for Infants, Toddlers and Families Washington, DC เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงสามปีแรก ประกอบไปด้วยรายละเอียด ของพฤติกรรมตามวัยที่สำคัญและการพัฒนาการในแต่ละด้าน โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซท์ จะมีทั้งเอกสาร ตำรา
บทความ รวมถึงสื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด
ถึงวัย เตาะแตะ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.zerotothree.org/child-development/ Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

crian_as_lendo

  จาก เว็บไซท์ www.the-preschool-professor.com จัดทำโดย Miss Lindy : graduated from college with
a Bachelor’s Degree in Elementary Education โดย จำแนกรายละเอียดของพัฒนาการในแต่ละด้าน เช่น การใช้ภาษา พัฒนาการด้านร่ายกาย การอยู่ร่วมในสังคม ไว้ใน Link ย่อย โดยการนำเสนอในรูปแบบของบทความที่สื่อ
ให้เข้าใจในพัฒนาการในแต่ละด้าน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.the-preschool-professor.com/early-childhood-development.html Read More »


ข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี

New-Magic-font-b-Drawing-b-font-Board-Children-Water-Aquadoodle-Play-Mat-Learning-Education-Toys

  จัดทำโดย เว็บไซท์ www. webmd.com เขียนโดย Louise Chang, MD ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยสังเขป
ของพัฒนาการในแต่ละด้าน โดยเน้นไปที่ความสามารถของเด็ก ทั้งทางด้านภาษา อารมณ์ สังคม และ พัฒนาการทางร่างกาย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (1) : http://www.webmd.com/parenting/guide/3-to-4-year-old-milestones  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (2) : http://www.webmd.com/parenting/guide/3-to-4-year-old-milestones?page=2
Read More »